FAQs

Op deze pagina verzamelen we de antwoorden op veelgestelde vragen. Naargelang er vragen bijkomen, wordt deze pagina aangevuld.

Op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur (Vlaamse Overheid) zijn ook FAQ's te vinden rond bestuurlijke fusie in het algemeen.

Q?

Hoe gebeurt de vernieuwing van de niet-vervallen internationale paspoorten (reispassen), Kids-id, vreemdelingenkaarten, …? Moeten deze na 1.1.2019 gewijzigd worden of niet?

A.

Op internationale reispassen en rijbewijzen staat er geen adres vermeld, enkel de naam van de titularis. De burger moet hier geen stappen voor ondernemen en heeft ook geen bijkomende kosten.

Bij de gewone identiteitskaart, de Kids-id en de vreemdelingenkaart zal de adreswijziging moeten gebeuren via de pincode, ook hier zijn geen kosten aan verbonden.

Aan het wijzigen van het inschrijvingsformulier van uw auto of motor zijn evenmin kosten verbonden.

De praktische regeling hiervoor zal later worden uitgewerkt.

Q?

Wat met de werk- en rechtszekerheid van het personeel?

A.

Het is voor beide besturen duidelijk dat niemand (statutairen, contractuelen of een combinatie van beiden, werkzaam bij de gemeente, het OCMW of beiden) door de fusie zijn werk zal verliezen. Het voltallige personeel van de oorspronkelijke gemeenten en de respectievelijke OCMW’s wordt van rechtswege overgedragen aan de nieuwe gemeente op de datum van de samenvoeging.  Alle in dienst zijnde personeelsleden krijgen dus een plaats in de nieuwe organisatie.

Zij behouden na overdracht aan het nieuwe bestuur de aard van het dienstverband, hun graad, hun administratieve en geldelijke anciënniteit, hun prestatieregeling en hun salaris.

Bij het samenbrengen van de twee RPR’s (rechtspositieregelingen) zullen er overgangsmaatregelen dienen te worden ingevoerd in hoofde van het huidige personeel (salarisschaal, toelagen, overeenkomsten, vergoedingen  …) in het bijzonder wanneer deze bepalingen niet meer voorzien worden in de nieuwe RPR.

Hetzelfde geldt voor het voltallige personeel van het OCMW en voor het personeel dat voor beide besturen werkt.

Q?

Wat met het afvalbeleid en de containerparken? Er zijn nu 2 verschillende intercommunales, elk met hun systeem en hun tarieven. Wat zal hiermee gebeuren?

A.

De afvalintercommunales zijn het enige intergemeentelijke samenwerkingsverband waarin Kruishoutem (IMOG)en Zingem (IVLA) verschillende keuzes gemaakt hebben. Het is de bedoeling dit samen met de betrokken intercommunales te bespreken. Eens de fusie gerealiseerd is, moet elke inwoner een gelijkaardig systeem aangeboden worden. Doelstelling is alleszins beide containerparken open te houden, liefst met een complementaire uurregeling. Zo kunnen inwoners van de fusiegemeente op meer momenten terecht op één van de twee parken.

Q?

Van waar komt het geld dat voor de schuldovername door de Vlaamse overheid wordt gebruikt? Het geld wordt betaald door elke belastingbetaler. M.a.w.: alle belastingbetalers draaien ervoor op. Dit is eerder een schuldverschuiving i.p.v. een schuldovername.

A.

De Vlaamse overheid zal de schulden van Kruishoutem en Zingem overnemen, goed voor naar schatting bijna 8 miljoen euro. Het zal dus de Vlaamse overheid zijn die deze schulden verder zal afbetalen. Hierdoor zal de nieuwe gemeente bijna schuldenvrij kunnen starten en jaarlijks honderdduizenden euro’s aan aflossingen en intrestlasten besparen.

Q?

Is dit niet het moment om te streven naar een veel grotere volwaardige fusiegemeente en hierover overleg te plegen met de andere buurgemeenten? Verwijst naar Zulte en Nazareth. 50.000 inwoners in plaats van een ‘kleine’ 16.000 inwoners. 4 gemeenten met een uitgebreide service en infrastructuur, aanwezigheid van 2 grote waterlopen, ambachtelijke zones, industrieparken, scholen, rusthuizen … Men vraagt zich af of we in 2024 niet verplicht zullen moeten ‘huwen’ met een partner die ons iets minder gelukkig kan maken.

A.

Kruishoutem en Zingem kiezen bewust voor een fusie van 2 kleinschalige gemeentes. Zo kunnen we de identiteit van beide gemeentes en hun deelgemeentes maximaal bewaren. Met bijna 16000 inwoners zullen we voldoen aan het criterium dat bij de regeringsonderhandelingen van 2014 op tafel lag: 15 000 inwoners. Deze fusie heeft ook de steun van de Vlaamse regering en zal dus ook in de toekomst allicht kunnen standhouden. Nieuwe gedwongen fusies zijn dus eerder onwaarschijnlijk.

Q?

Welke besparingsmaatregelen zullen in de toekomst worden gerealiseerd? Verwijst naar : 1 burgemeester, 1 gemeentesecretaris, 1 gemeenteraad …

A.

Niet alleen zal op termijn een halvering van het aantal uitvoerende mandaten (12 nu, in de eerstvolgende legislatuur 8, daarna 7 en uiteindelijk 6) gerealiseerd worden. Ook andere besparingsopties zijn zeer reëel: aankopen van licenties, verzekeringen, materiaal … zullen beperkt en efficiënter kunnen gebeuren. Er zal maar 1 website of 1 e-gov-pakket nodig zijn. Tegelijk zal meer gespecialiseerde dienstverlening kunnen uitgebouwd worden door de grotere schaal, waardoor we allicht minder externe ondersteuning (studiebureaus bijvoorbeeld) zullen nodig hebben.

Q?

Rekening houdende met de kwijtschelding van de schulden: Kan de gemeentebelasting respectievelijk van 8 % (Kruishoutem) en 7,5 % (Zingem) teruggebracht worden naar 6 % of lager?

A.

Het is de bedoeling van de fusie dat dit inderdaad voordelig zal zijn voor de gemeentes en hun inwoners. De totale fusiebonus van bijna 8 miljoen euro dient om huidige openstaande leningen over te nemen. Dit kan ervoor zorgen dat toekomstige zware investeringen waar de gemeentebesturen voor staan gefinancierd kunnen worden zonder de eigen inwoners daarvoor aan te spreken. De belastingdruk in Kruishoutem en Zingem is overigens lager dan in vergelijkbare gemeentes en het Vlaamse gemiddelde. Dat wijst de Belfius-studie m.b.t. de lokale financiën jaar op jaar uit. De personenbelasting in Kruishoutem is weliswaar iets hoger dan het gemiddelde, maar de onroerende voorheffing is dan weer (fors) lager. Zingem heeft een personenbelasting die op huidig moment juist iets lager ligt dan het Vlaams gemiddelde maar heeft een hogere onroerende voorheffing. Het is uiteraard de bedoeling om de belastingdruk na een eventuele fusie zo laag mogelijk te houden. Hoe de belastingen eruit zullen zien in de toekomst, moet later nog worden vastgelegd. Echter door de leningslasten die wegvallen ontstaat er zeker ruimte voor lastenverlagingen.

Q?

Kan Mullem betrokken worden bij deze fusie?

A.

Dat kan (helaas) niet. Mullem is een deel van Oudenaarde. En een de-fusie, waarbij een onderdeel van een gemeente afgesplitst wordt en bij een andere gevoegd wordt, is niet mogelijk zonder dat de oorspronkelijke gemeente, zijnde Oudenaarde, daartoe beslist. Het valt niet te verwachten dat Oudenaarde daartoe bereid gevonden wordt.

Q?

Wordt er een referendum georganiseerd?

A.

Er is over de organisatie van inspraak voor de bevolking lang nagedacht. Wij gaan voor echte dialoog met de Kruishoutem- en Zingemnaren, o.a. met de hoorzittingen van eind september. Maar ook de adviesraden (sport-, cultuur-, milieuraad …) worden gehoord en betrokken in dit proces. Een referendum is niet meer dan een perceptie creëren van inspraak.

Een fusie-dossier is veel te complex om met een eenvoudige ja-neenvraag te beantwoorden. Wij vinden de mening van de mensen echt belangrijk en willen dan ook een echt gesprek met eenieder die hier een mening over heeft. We voorzien ook politiek dialoog over de grenzen van meerderheid en oppositie. Een referendum is niet meer dan een schijndemocratie, die eerder zorgt voor polarisatie dan voor een draagvlak. We willen elke inwoner, elke vereniging, elke partij volwaardig betrekken bij deze belangrijke beslissing.

Q?

Zijn er ook gesprekken geweest met andere steden en gemeentes?

A.

Ja. Informeel zijn de buurgemeentes en steden gepolst naar hun intenties en interesses inzake samenwerking en fusies. Uit deze gesprekken bleek evenwel dat enkel Zingem en Kruishoutem bereid waren op dit moment een concreet fusie-project uit te werken.

Q?

Waarom kiezen Zingem en Kruishoutem voor elkaar?

A.

Kruishoutem en Zingem hebben een gemeenschappelijke geschiedenis: de deelgemeentes Lozer en Huise waren tot 40 jaar geleden zelfs één. Samen vormen beide gemeentes ook één kanton. De beide gemeentebesturen zijn ook deel van dezelfde intercommunales, politie- en brandweerzones, enz. Er zijn dus veel gemeenschappelijke keuzes. Ook sociaaleconomisch, geografisch en cultureel sluiten beide gemeentes perfect bij elkaar aan.

Het zijn bovendien beide welvarende gemeentes. Bovenal is deze fusie een keuze voor evenwaardige partners. We zijn ongeveer even groot en even sterk. We willen immers niet dat onze identiteit verloren zou gaan in een al te groot geheel met meerdere steden en gemeentes. We willen ook een landelijke gemeente blijven.

Q?

Zal een fusie tot ontslagen leiden bij het gemeentelijk personeel?

A.

Neen. Er is decretaal voorzien dat bij een fusie het statuut van alle gemeentelijk en OCMW-personeel gegarandeerd blijft. Uiteraard zal er een nieuw organogram worden uitgewerkt, maar dat zal gebeuren in overleg met het personeel. Ook de vakbonden zullen hierbij betrokken worden.

Q?

Wie wordt burgemeester?

A.

Als het effectief tot een fusie komt, zullen de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 samen georganiseerd worden. Er zal dan één gemeenteraad van 25 raadsleden voor de nieuwe gemeente worden gekozen. De nieuwe gemeenteraad zal dan, zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen van de vorige jaren, een college van burgemeester en schepenen aanduiden. De bestuursmeerderheid zal dan dus ook de nieuwe burgemeester voordragen. Zowel de nieuwe gemeenteraad als het nieuwe schepencollege zullen overigens minder leden tellen dan de huidige raden en colleges.

Q?

Welke postcode krijgen we?

A.

De postcodes van beide gemeenten blijven behouden.

Q?

Wat gebeurt er met het gemeentehuis?

A.

Het uitgangspunt bij een eventuele fusie is dat de dienstverlening behouden blijft of zelfs verruimd wordt. De gemeentehuizen en andere diensten in Zingem en in Kruishoutem blijven dus open.

Q?

Moeten we nieuwe rijbewijzen of identiteitskaarten kopen?

A.

Het is niet nodig om nieuwe identiteitskaarten of rijbewijzen te kopen. Het adres staat daar niet op vermeld. De chip van de identiteitskaart moet wel aangepast worden, maar daar zullen geen kosten aan verbonden zijn. Alles wat verbonden is aan het rijksregister wordt automatisch aangepast.

Q?

Komt er een nieuw gemeentehuis?

A.

Een fusie betekent niet dat alle dienstverlening in de toekomst wordt gecentraliseerd. Het uitgangspunt bij een eventuele fusie is dat de dienstverlening in beide gemeentehuizen behouden blijft.

Q?

Heeft de fusie directe gevolgen voor mijn vereniging?

A.

Elke vereniging heeft haar eigenheid en daar hoeft omwille van een eventuele bestuurlijke fusie niets aan te veranderen. Verenigingen kunnen altijd beslissen om te fuseren met vergelijkbare verenigingen, maar dat is hun eigen keuze. Kruishoutem en Zingem hechten beiden veel belang aan het verenigingsleven en daar zal in de toekomst weinig aan veranderen.

Q?

Welke naam krijgt de nieuwe gemeente?

A.

Uiteraard heeft een nieuwe gemeente een klinkende nieuwe naam nodig. Hiervoor hebben we nog bijna twee jaar de tijd, mocht de fusie er effectief komen. Hierover zijn we het nu al eens: het wordt niet Zingem en ook niet Kruishoutem. Wat dan wel? Daarover zullen we opnieuw samen beslissen.

Q?

Komt de fusie er nu of niet?

A.

Kruishoutem en Zingen willen niet over een nacht ijs gaan vooraleer in het huwelijksbootje te stappen. Daarom onderzoeken de besturen eerst wat de voor- en nadelen zijn en waar de kansen liggen. Binnen de huidige timing is voorzien dat de principiële beslissing tot fusie wordt genomen door de gemeenteraden in december 2016. In het geval van een positieve beslissing zullen in  2017 en 2018 de voorbereidingen worden getroffen om vanaf 1 januari 2019 als nieuwe gemeente op te starten.