Nieuwe straatnamen zijn bekend

Identieke straatnamen in de fusiegemeente Kruisem zijn niet mogelijk en sterk gelijkende straatnamen zijn niet wenselijk. Om verwarring voor zowel inwoners als veiligheidsdiensten, postbedeling, overheidsdiensten, GPS-systemen ...  te voorkomen zullen een aantal straten vanaf 1 januari 2019 een nieuwe naam krijgen. In sommige straten zal dit ook gepaard gaan met een hernummering.

De Stropersstraat en de Groeneweg in Zingem en het Groenstraatje en de Gansstraat in Kruishoutem worden geschrapt.

Na een inspraakronde waarbij de bewoners en bedrijven van de betrokken straten, onze inwoners en de Heemkundige Kring straatnaamvoorstellen konden indienen, kozen de gemeentebesturen van Kruishoutem en Zingem nieuwe straatnamen die de respectievelijke gemeenteraden in juli voorlopig hebben aanvaard in afwachting van het openbaar onderzoek.

Tijdens dit openbaar onderzoek werden diverse bezwaren ingediend. Sommige van die bezwaren hebben, na advies van de straatnamencommissie en de cultuurraden, aanleiding gegeven tot het kiezen van een nieuwe naam.

De definitieve toekenning van een nieuwe straatnaam voor de Kouterstraat (oostkant) in Kruishoutem werd verdaagd naar een volgende zitting.

Hieronder vindt u een volledig overzicht van de nieuwe straatnamen die de gemeenteraden van Zingem en Kruishoutem definitief hebben goedgekeurd.

Meer info

Zingem: dienst Burgerzaken - tel. 09 389 01 11 - bevolkingsdienst@zingem.be
Kruishoutem: dienst Burgerzaken - tel. 09 333 71 34 - burgerzaken@kruishoutem.be

KRUISHOUTEM

Oude benaming Nieuwe naam
Dijkstraat Breeakkerstraat Verwijzing naar de grote akkers ten westen van deze straat.


Zijstraat Boeregemstraat Plankbeekstraat Verwijzing naar de waterloop ‘Plankbeek’ die in deze omgeving gelegen is.


Kouterstraat (oostkant) Nog niet bepaald  


Kouterstraat (westkant) Eikendreef Naar analogie met de aldaar aanwezige bomensoort.


Molenstraat Houtavestraat Verwijzing naar de oorspronkelijke plek waar de molen ‘Houtave’ stond.


Pontweg Veerweg ‘Pont’ verwijst naar ‘overzet’ of ‘veer’


Nachtegaalstraat (deelweg met Zingem en verlengde hiervan) Leeuwerikstraat opnieuw een benaming waarin de naam van een zangvogel voorkomt


Ouwegemsestraat Neerhofstraat Verwijzing naar de nabijheid van de neerhoven van de kastelen van Kruishoutem en Lozer in de Kasteelstraat.


Ommegangstraat Brouwerijstraat Er was in de Ommegangstraat vroeger een brouwerij gevestigd.


Galgestraat Keetestraat Verwijzing naar de ‘Ketehoeve’, naar de vroegere verbindingsweg met de Oudenaardsesteenweg ‘Keeteweg’ en naar de woning ‘De Kete” van de oud-burgemeester van Wannegem Aloïs Van Cauwenberghe.


Wandstraat Gersstraat Wandstraat ligt in het verlengde van de Gersstraat


Zijstraat van de Gersstraat (deel tussen de Wandstraat en Ooikestraat) Hazeveldweg Verwijzing naar ‘Haze veld’, een veldnaam ten westen van de Wandstraat.


Kwadestraat Sterrestraat Deze weg leidt naar het gehucht ‘Sterreke’. Er was hier vroeger ook een café met de naam ‘Sterreke’.


Gaverstraatje Lombaertstraat Deze weg loopt door het gehucht Lombaardskapelle, genaamd naar het nabij gelegen Lombaardsbedehuis.


Groenestraat Grasstraat De primaire betekenis van de Groenestraat is immers een met gras begroeide weg.


Looweg Loweg De Looweg ligt in het verlengde van de Loweg in Zingem.


Zijstraat Geldstraat Lapschuerestraat Betreft de doodlopende zijstraat van de Geldstraat. Dit gehucht is topografisch gekend als Lapschuere.


ZINGEM

Oude benaming Nieuwe naam  
Gaverstraat Tweebekenstraat
Leebeekstraat Wannelappersstraat Naast de Wannelapperskermis, het Wannelappersbos en Wannes Laps, is het enige wat nog ontbreekt een Wannelappersstraat. Wannelapper is een beroep dat door vele van onze voorouders werd uitgeoefend.


Moerasstraatje Vogelzangweg Deze weg loopt langs het nijverheidsgebied ‘Vogelzang’.


Nachtegaalstraat Leeuwerikstraat benaming waarin de naam van een zangvogel voorkomt


Warande Berkenhof Vóór de verkaveling stonden er meerdere berken(rijen) op het weiland. Nu staan er nog enkele berken, naast de vele andere bomen die de bewoners hebben aangeplant.


Appelhoekstraat Leystraat
Corbiepad Rolijnpad
Diepestraat Diepepad
Sint-Hilariuslindestraat Ledepontweg

Uitvoering (okt - dec 2018)

Volgens de planning zijn de nieuwe namen bekend tegen eind september 2018. Op die manier is er nog voldoende tijd voor de betrokken inwoners, eigenaars en handelaars om de naamsverandering door te voeren. Een aantal instanties worden automatisch verwittigd. Eind december 2018 worden de nieuwe straatnaamborden geplaatst.

Wanneer wijzigt mijn adres?

De nieuwe straatnamen en huisnummers zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019.

 

Wat met de postcodes?

De postcodes 9750, 9770, 9771 en 9772 blijven behouden.

 

Wie wordt automatisch verwittigd van mijn nieuw adres?

Om de hinder naar de burgers en bedrijven te beperken worden de volgende instanties automatisch ingelicht bij adreswijzigingen in het geval van een fusie:

  • alle openbare diensten zoals arbeidsongevallenverzekeraars, fondsen voor bestaanszekerheid, gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, kassen voor jaarlijkse vakantie, kinderbijslag, Kind en Gezin, Sociale zekerheid, RVA, VDAB & ziekenfonds.
  • nutsbedrijven, kabelmaatschappijen, telefoonmaatschappijen, internetproviders (Telenet, Belgacom, Eandis, Farys ...)
  • Open street maps

 

De Vlaamse overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de gemeenten onderzoeken momenteel hoe nog meer instanties (vb. andere GPS-bedrijven, Kruispuntbank ondernemingen, inschrijving van voertuigen, inschrijving van dieren, …) automatisch kunnen ingelicht worden van de adreswijzigingen.

 

Wie moet ik zelf nog verwittigen?

U gaat ook best zelf na of er nog instanties verwittigd moeten worden. Denk daarbij aan familie en vrienden, verenigingen waar u lid van bent, bepaalde handelszaken, werkgever, bank, vakbond, abonnementen op kranten en tijdschriften ...

 

Moeten ondernemingen en verenigingen, waarvan de straatnaam of het huisnummer wijzigt, een melding maken aan het Belgisch staatsblad?

Ja. Dit wordt door het Belgisch Staatsblad gratis aangepast als er een attest bijgevoegd is van de gemeentelijke overheid (dit geldt dan als betalingsbewijs), op voorwaarde dat de publicatie beperkt is tot die opgelegde adreswijzigingen.

 

Kan ik een nieuw huisnummerplaatje krijgen?

In geval van een verplichte verandering van huisnummer kan u bij de gemeente een gratis huisnummerplaatje (standaard uitvoering) afhalen. U kan uiteraard ook een eigen huisnummer aanbrengen, altijd rechts van de voordeur op ooghoogte of zichtbaar aan de hoofdingang indien het huis niet aan de openbare weg grenst.

 

Wat met mijn identiteitskaart?

Het gemeentebestuur nodigt iedereen persoonlijk uit wiens adres werd gewijzigd om de adreswijziging kosteloos om te zetten op de chip van de bestaande ID-kaart (kinderen, Belgen, vreemdelingen).

 

Comments are closed.