Nieuwe straatnamen

Identieke straatnamen in de fusiegemeente Kruisem zijn niet mogelijk en sterk gelijkende straatnamen zijn niet wenselijk. Om verwarring voor zowel inwoners als veiligheidsdiensten, postbedeling, overheidsdiensten, GPS-systemen ...  te voorkomen zullen een aantal straten vanaf 1 januari 2019 een nieuwe naam krijgen. In sommige straten zal dit ook gepaard gaan met een hernummering.

De Stropersstraat en de Groeneweg in Zingem en het Groenstraatje en de Gansstraat in Kruishoutem worden geschrapt.

We deden een oproep aan de bevolking om een nieuwe naam voor deze straten te suggereren. We mochten voor de straten van Kruishoutem en Zingem samen meer dan 200 naamvoorstellen ontvangen. Een lokale straatnamencommissie heeft op basis van een aantal objectieve criteria uit deze voorstellen de meest passende namen weerhouden.

Deze naamvoorstellen werden aan beide gemeenteraden voorgelegd. Van 12 juli tot en met 22 augustus 2018 loopt een openbaar onderzoek waarbij bezwaren kunnen ingediend worden. Alle betrokken bewoners, aanpalende eigenaars en de getroffen bedrijven krijgen hierover een informatiebrief. Ook het advies van de cultuurraad zal worden ingewonnen.

Meer info

Zingem: dienst Burgerzaken - tel. 09 389 01 11 - bevolkingsdienst@zingem.be
Kruishoutem: dienst Burgerzaken - tel. 09 333 71 34 - burgerzaken@kruishoutem.be

KRUISHOUTEM

Oude benaming Voorstel nieuwe naam
Dijkstraat Breeakkerstraat Verwijzing naar de grote akkers ten westen van deze straat.


Zijstraat Boeregemstraat Plankbeekstraat Verwijzing naar de waterloop ‘Plankbeek’ die in deze omgeving gelegen is.


Kouterstraat (oostkant) Terlindenstraat Verwijzing naar de nabijgelegen hoeve ‘Ter Linden’


Kouterstraat (westkant) Bisschop Gabriëlsstraat Verwijzing naar de Wannegemnaar Henri Gabriëls, die bisschop was in Amerika en de Amerikaanse president Roosevelt en paus Pius X tot zijn kennissenkring kon rekenen.


Molenstraat Houtavestraat Verwijzing naar de oorspronkelijke plek waar de molen ‘Houtave’ stond.


Pontweg Veerweg ‘Pont’ verwijst naar ‘overzet’ of ‘veer’


Nachtegaalstraat (deelweg met Zingem en verlengde hiervan) Adelardusstraat Verwijzing naar Adelardus van Corbie, een abt uit de 9de eeuw wiens standbeeld voor de kerk in Huise staat.


Ouwegemsestraat Neerhofstraat Verwijzing naar de nabijheid van de neerhoven van de kastelen van Kruishoutem en Lozer in de Kasteelstraat.


Ommegangstraat Brouwerijstraat Er was in de Ommegangstraat vroeger een brouwerij gevestigd.


Galgestraat Keetestraat Verwijzing naar de ‘Ketehoeve’, naar de vroegere verbindingsweg met de Oudenaardsesteenweg ‘Keeteweg’ en naar de woning ‘De Kete” van de oud-burgemeester van Wannegem Aloïs Van Cauwenberghe.


Wandstraat Gersstraat Wandstraat ligt in het verlengde van de Gersstraat


Zijstraat van de Gersstraat (deel tussen de Wandstraat en Ooikestraat) Hazeveldweg Verwijzing naar ‘Haze veld’, een veldnaam ten westen van de Wandstraat.


Kwadestraat Sterrestraat Deze weg leidt naar het gehucht ‘Sterreke’. Er was hier vroeger ook een café met de naam ‘Sterreke’.


Gaverstraatje Lombaertstraat Deze weg loopt door het gehucht Lombaardskapelle, genaamd naar het nabij gelegen Lombaardsbedehuis.


Groenestraat Grasstraat De primaire betekenis van de Groenestraat is immers een met gras begroeide weg.


Looweg Loweg De Looweg ligt in het verlengde van de Loweg in Zingem.


Zijstraat Geldstraat Lapschuerestraat Betreft de doodlopende zijstraat van de Geldstraat. Dit gehucht is topografisch gekend als Lapschuere.


ZINGEM

Oude benaming Voorstel nieuwe naam  
Gaverstraat Antoon Trieststraat Deze naam verwijst naar de historische feiten in de 17de eeuw. Bisschop Antoon Triest heeft een confrerie opgericht in Ouwegem om geld in te zamelen om de slaven vrij te kopen.


Leebeekstraat Wannelappersstraat Naast de Wannelapperskermis, het Wannelappersbos en Wannes Laps, is het enige wat nog ontbreekt een Wannelappersstraat. Wannelapper is een beroep dat door vele van onze voorouders werd uitgeoefend.


Moerasstraatje Vogelzangweg Deze weg loopt langs het nijverheidsgebied ‘Vogelzang’.


Nachtegaalstraat Adelardusstraat (naar analogie met gedeelte in Kruishoutem) Verwijzing naar Adelardus van Corbie, een abt uit de 9de eeuw wiens standbeeld voor de kerk in Huise staat.


Warande Berkenhofstraat Vóór de verkaveling stonden er meerdere berken(rijen) op het weiland. Nu staan er nog enkele berken, naast de vele andere bomen die de bewoners hebben aangeplant.


Inspraakproces (maart - april 2018)

Alle bewoners en ondernemingen van de betrokken straten worden aangeschreven en krijgen tot 20 april 2018 de mogelijkheid om een suggestie in te sturen voor een nieuwe naam voor hun straat. Ook geïnteresseerde inwoners kunnen suggesties doen. Zie www.fusiekz.be voor criteria en werkwijze.

Er wordt een gemeentelijke commissie samengesteld met vertegenwoordigers van de gemeentebesturen, de heemkundige kringen en de cultuurraden. Deze straatnamencommissie beoordeelt de  ingediende straatnaamvoorstellen en stelt vervolgens een lijst met drie suggesties per straat op. Uit deze lijst kiezen de beide schepencolleges, op voorstel van de fusiestuurgroep, de nieuwe straatnamen.

 

Openbaar onderzoek (12 juli - 22 aug 2018)

De volgende stap is een openbaar onderzoek over het voorstel van een nieuwe straatnaam, gevolgd door een behandeling van de eventuele bezwaren. De cultuurraden brengen hierover advies uit.

 

Goedkeuring gemeenteraad (sept 2018)

Na het openbaar onderzoek volgt de uiteindelijke vaststelling van de nieuwe straatnamen door de gemeenteraden.

 

Uitvoering (okt - dec 2018)

Volgens de planning zijn de nieuwe namen bekend tegen eind september 2018. Op die manier is er nog voldoende tijd voor de betrokken inwoners, eigenaars en handelaars om de naamsverandering door te voeren. Een aantal instanties worden automatisch verwittigd. Eind december 2018 worden de nieuwe straatnaamborden geplaatst.

Wanneer wijzigt mijn adres?

De nieuwe straatnamen en huisnummers zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019.

 

Wat met de postcodes?

De postcodes 9750, 9770, 9771 en 9772 blijven behouden.

 

Wie wordt automatisch verwittigd van mijn nieuw adres?

Om de hinder naar de burgers en bedrijven te beperken worden de volgende instanties automatisch ingelicht bij adreswijzigingen in het geval van een fusie:

  • alle openbare diensten zoals arbeidsongevallenverzekeraars, fondsen voor bestaanszekerheid, gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, kassen voor jaarlijkse vakantie, kinderbijslag, Kind en Gezin, Sociale zekerheid, RVA, VDAB & ziekenfonds.
  • nutsbedrijven, kabelmaatschappijen, telefoonmaatschappijen, internetproviders (Telenet, Belgacom, Eandis, Farys ...)
  • Open street maps

 

De Vlaamse overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de gemeenten onderzoeken momenteel hoe nog meer instanties (vb. andere GPS-bedrijven, Kruispuntbank ondernemingen, inschrijving van voertuigen, inschrijving van dieren, …) automatisch kunnen ingelicht worden van de adreswijzigingen.

 

Wie moet ik zelf nog verwittigen?

U gaat ook best zelf na of er nog instanties verwittigd moeten worden. Denk daarbij aan familie en vrienden, verenigingen waar u lid van bent, bepaalde handelszaken, werkgever, bank, vakbond, abonnementen op kranten en tijdschriften ...

 

Moeten ondernemingen en verenigingen, waarvan de straatnaam of het huisnummer wijzigt, een melding maken aan het Belgisch staatsblad?

Ja. Dit wordt door het Belgisch Staatsblad gratis aangepast als er een attest bijgevoegd is van de gemeentelijke overheid (dit geldt dan als betalingsbewijs), op voorwaarde dat de publicatie beperkt is tot die opgelegde adreswijzigingen.

 

Kan ik een nieuw huisnummerplaatje krijgen?

In geval van een verplichte verandering van huisnummer kan u bij de gemeente een gratis huisnummerplaatje (standaard uitvoering) afhalen. U kan uiteraard ook een eigen huisnummer aanbrengen, altijd rechts van de voordeur op ooghoogte of zichtbaar aan de hoofdingang indien het huis niet aan de openbare weg grenst.

 

Wat met mijn identiteitskaart?

Het gemeentebestuur nodigt iedereen persoonlijk uit wiens adres werd gewijzigd om de adreswijziging kosteloos om te zetten op de chip van de bestaande ID-kaart (kinderen, Belgen, vreemdelingen).

 

Comments are closed.