Verslag hoorzittingen

Foto Ronny De Coster

Naar aanleiding van het onderzoek van een vrijwillige fusie tussen de gemeenten Kruishoutem en Zingem werden drie hoorzittingen georganiseerd. Op de hoorzitting in het cultureel centrum De Mastbloem te Kruishoutem op maandag 26 september 2016 waren ongeveer 250 aanwezigen. De hoorzitting in het gemeenschapscentrum De Griffel te Ouwegem op woensdag 28 september 2016 werd bijgewoond door een 150-tal mensen en op de hoorzitting in de gemeentelijke basisschool ‘De Bosrank’ in Zingem op vrijdag 30 september 2016 waren een 100-tal aanwezigen. De hoorzittingen werden dus bijgewoond door een 500-tal mensen.

Na een toelichting door de stuurgroep bestaande uit de beide burgemeesters Kathleen Hutsebaut (Zingem) en Joop Verzele (Kruishoutem), de schepenen Robrecht Bothuyne (Kruishoutem) en Jurgen Haustraete (Zingem) en de beide gemeentesecretarissen Guido Mortier (Zingem) en Kris Nachtergaele (Kruishoutem), konden de aanwezigen vragen stellen over de vrijwillige fusie tussen Kruishoutem en Zingem en hun mening geven over het project.

Vraagstelling

Op de drie hoorzittingen kwamen in grote lijnen dezelfde vragen naar voor. De vraag werd gesteld waarom er over de vrijwillige fusie tussen Kruishoutem en Zingem geen volksraadpleging of referendum werd georganiseerd. De stuurgroep heeft bewust niet gekozen voor een referendum omdat de beide gemeenteraden door de bevolking verkozen zijn en gemandateerd zijn om beslissingen te nemen in het belang van de gemeente en de inwoners. Bovendien gaat het om een complexe vraag die niet zomaar met een ‘ja’ of een ‘neen’ kan beantwoord worden. Vandaar dat men de bevolking via hoorzittingen wenst te informeren over de voortgang van het fusiedossier.

Er werden tevens vragen gesteld over de voordelen van een fusie. Kruishoutem en Zingem zijn twee gelijkaardige en gelijkwaardige landelijke gemeenten die financieel gezond zijn en hun eigenheid voor de toekomst willen vrijwaren. In het licht van de mogelijks verplichte fusies van gemeenten in de komende jaren is het beter om vrijwillig een partner te kiezen wiens profiel het best past in plaats van gevoegd te worden bij een grotere stad.

De vraag of 16 000 inwoners voor de nieuwe gemeente voldoende is om een verplichte fusie in de toekomst te vermijden werd geantwoord dat dit voor de huidige Vlaamse regering volstaat.

Er werd ook gevraagd wat er gebeurt met de gemeentebelastingen nu de leningslasten door de schuldovername door het Vlaamse gewest a rato van 500 euro per inwoner of een bedrag van om en bij de 7,8 miljoen euro grotendeels wegvallen of sterk verminderen. Hierop werd geantwoord dat de huidige belastingtarieven van beide gemeenten geharmoniseerd zullen worden en dat de bijkomende financiële middelen voor de nieuwe fusiegemeente zullen aangewend worden om de belastingdruk te verlagen. Hoeveel dit precies zal zijn zal de komende maanden berekend worden.

De vraag bij welke afvalintercommunale de nieuwe fusiegemeente zich zal aansluiten – IVLA of IMOG – kon nog niet beantwoord worden. Dit wordt onderzocht door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur die ons bijstaat in het ganse fusietraject.

Er werd gevraagd welke gevolgen de fusie zal hebben voor de verenigingen?  Kruishoutem en Zingem moeten ook na een fusie hun eigenheid bewaren. De dorpskernen moeten blijven bestaan. Dit zou veel moeilijker zijn bij een fusie met een grote stad of een fusie met 3 of 4 gemeenten.

Op de vraag of een nieuwe naam noodzakelijk is werd geantwoord dat een nieuwe originele naam voor de fusiegemeente wenselijk is, maar niet verplicht.

Waarom blijft de keuze beperkt tot Kruishoutem en Zingem?  De vraag tot een eventuele fusie werd ook gesteld aan andere gemeenten. Enkel Kruishoutem en Zingem waren bereid een vrijwillige fusie te onderzoeken.

Er werd gevraagd hoe het zit met de dienstverlening naar de bevolking toe?  Voor de inwoners van Kruishoutem en Zingem mag er niets of zo weinig mogelijk veranderen. Beide gemeentehuizen blijven open, alsook beide containerparken. Door afstemming van de openingsuren zal de dienstverlening naar de burger toe zelfs toenemen.

In een later stadium van het fusie-onderzoek en voor de definitieve beslissing in de gemeenteraden zal de bevolking nog actief geïnformeerd worden over de voortgang van het fusiedossier.

Comments are closed.